3DGence Sp. z o. o. realizuje projekty dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej. ue

Projekt:

Opracowanie innowacyjnego systemu przyrostowego wytwarzania elementów metalowych z użyciem filamentów z proszkami metali

Projekt współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Poziom dofinansowania: 3 879 733,49 zł

Wartość projektu: 8 122 720,49 zł

Opis projektu:

Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnego systemu przyrostowego wytwarzania elementów metalowych wykorzystującego nowatorskie metody formowania i obróbki końcowej. System wprowadza innowacje dążące do minimalizacji czasu przestoju urządzeń oraz pełną integrację z chmurowym zarządzaniem pracą urządzeń, wpisującą się w trend „Przemysł 4.0”.

Produkt wdrożony w wyniku Projektu będzie oferowany jako zestaw urządzeń z oprogramowaniem (dalej: system). Odbiorcami będą firmy z obszaru przemysłu produkcyjnego, na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Dzięki realizacji Projektu zwiększy się dostępność dla użytkowników takich systemów poprzez obniżenie kosztów wdrożenia urządzeń przy jednoczesnym zachowaniu własności fizykochemicznych wytworzonych elementów.

Projekt:
Zwiększenie skali prac badawczo-rozwojowych poprzez rozwój infrastruktury 3DGence
Sp. z o.o. służącej opracowaniu nowych systemów wytwarzania przyrostowego detali

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2. Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, przez 3DGence Sp. z o.o.

Oś priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działaności B+R+I

Działanie: Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Poziom dofinansowania: 777 611,58 zł

Wartość projektu: 3 825 848,95 zł

Opis projektu:

Przedsięwzięcie zakłada zakup środków trwałych w postaci specjalistycznego systemu wytwarzania przyrostowego spieków metali w technologii DMLS wraz z osprzętem, wyposażeniem pomiarowym, oprzyrządowaniem do obróbki metodami ubytkowymi oraz wyposażeniem stanowisk pracy wraz z komputerowymi stacjami roboczymi i niezbędnym oprogramowaniem inżynierskim. W wyniku realizacji projektu stworzone zostaną warunki materialne do przeprowadzenia prac B+R. Badania prowadzone będą przez doświadczonych specjalistów we współpracy z jednostkami naukowymi, dzięki czemu Wnioskodawca zyska zdolność do transferu wiedzy i technologii z obszaru technologii drukarek 3D. W ramach projektu powstanie innowacyjne urządzenie do przyrostowego formowania modeli z metalu w oparciu o technologię addytywnego wytwarzania elementów metalowych oraz urządzenie do przyrostowego formowania modeli z tworzyw sztucznych.