3DGence Sp. z o. o. realizuje projekty dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej. ue

 

Klauzula informacyjna:

1. Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest 3DGence sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265431, NIP 6330009438, REGON 271077426 o kapitale zakładowym 1,931,500.00 zł.

2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie art. 6 ust 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z otrzymywaniem na wskazany podczas rejestracji adres e-mail treści Newsletter.n.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem wysyłki newslettera, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości jego wysyłki.

5. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę w każdym momencie,
 4. przenoszenia danych,
 5. lodging a complaint to the supervisory body,

8. W celu realizacji praw, o których mowa w pkt 7 należy kontaktować się z Administratorem na adres e-mail [email protected]

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Przekazane dane osobowe w postaci adresu email będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki newslettera
i będą udostępniane podmiotom świadczącym usługi informatyczne wyłącznie w celu wysyłki newslettera. Twoje dane osobowe nie będą wysyłane do państw trzecich.

11. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Polityka prywatności
 
Przepisy ogólne
 
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest 3DGence sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265431, NIP 6330009438, o kapitale zakładowym 1,931,500.00 zł.
2. Dane gromadzone w naszej bazie danych służą tylko i wyłącznie do celów realizacji zamówienia. Za zgodą klienta mogą być wykorzystywane do celów marketingowych.
3. Nie sprzedajemy i nie użyczamy osobom trzecim zgromadzonych danych osobowych naszych klientów. Jedynie czynimy to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.
4. Zebrane dane przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku jednak przetwarzania danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Administrator zastosuje szczególne środki zabezpieczające, aby operacja przesyłania danych była wykonana zgodnie z obowiązującym prawem.
5. Jedynie czynimy to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.
6. Przez bezustannie trwający okres prac nad naszym serwisem staramy się, aby bezpieczeństwo zakupów było priorytetem. Dlatego udostępniamy jedynie pewne rozwiązania. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem.
7. Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwaną dalej „RODO”.
8. Dane osobowe są udostępniane jedynie podmiotom w celu świadczenia naszych usług. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów, którym dane są udostępniane znajdują się w opisie każdego z procesów.
 
Podstawy przetwarzania danych osobowych
1. Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzana na podstawie:
 • zawartej umowy sprzedaży
 • Twojej zgody
 
Prawa podmiotu danych
1. Przysługują ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych:

Masz prawo do otrzymania informacji o zakresie posiadanych przez nas danych osobowych.

 • prawo do przenoszenia danych:

Jeżeli przetwarzamy twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub zawartej z tobą umowy masz prawo do otrzymania od nas kopii swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Dane, które mogą zostać Ci przekazane to dane, które nam przekazałeś.

 • prawo do poprawiania danych:

Jeżeli mamy nieaktualne Twoje dane, niekompletne lub niepoprawne masz prawo żądać od nas poprawienia swoich danych lub możesz edytować swoje dane logując się na swoje konto.

 • prawo do usunięcia danych:

Masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych. Administrator może jednak odmówić realizacji Twojego prawa w takich przypadkach jak:

1. złożone, a niezrealizowane zamówienie,
2. zaległość w płatnościach,
3. toczący się spór sądowy,
4. zrealizowałeś u nas zakupy, a przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przetwarzania danych osobowych w celach księgowych.
 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z którego możesz skorzystać, jeżeli:
1. kwestionujesz prawdziwość danych
2. przetwarzanie jest niezgodę z prawem, ale osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu
3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw nie przesądzono, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec sprzeciwu podmiotu danych.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zasady realizacji przysługujących ci praw
1. Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących ci praw napisz do nas na adres: lub skontaktuj się z [email protected]
2. Pragniemy także poinformować, że mają Państwo prawo skierować skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Jak wykorzystujemy Twoje dane w marketingu?
1. W celach marketingowych przetwarzamy dane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.
2. Treści marketingowe w szczególności: oferty, ankiety, zaproszenia oraz newsletter będą wysyłane na podany przez Ciebie adres e-mail.
3. Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. adres email,
 2. imię i nazwisko,
 3. adres,
 4. numer telefonu,
 5. firmę.

4. Twoje dane osobowe będą przekazywane jedynie podmiotom, które współpracują z nami w celu realizacji usług marketingowych, w tym firmom umożliwiającym dystrybucję cyfrowych materiałów marketingowych.
5. Zapewniamy, iż Twoje dane osobowe nie będą przekazywane w celach marketingowych, nie będą sprzedawane ani nie będą wymieniane z firmami zewnętrznymi.
6. W każdym czasie masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych udzielonej w celach marketingowej.
7. W przypadku wycofania zgody, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych co za tym idzie nie będziemy mogli wysyłać Ci treści marketingowych i nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych.

Twoje konto w 3DGence
1. W celu prowadzenia Twojego konta w naszym sklepie internetowym będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 1. adres email,
 2. imię i nazwisko,
 3. adres,
 4. numer telefonu,
 5. firmę.

2. Dane, o których mowa wyżej będą przetwarzane na podstawie zgody, której udzieliłeś przy zakładaniu konta.
3. Informujemy Cię, iż w każdym czasie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wycofanie zgody równoznaczne jest z usunięciem konta z naszego sklepu internetowego.
4. Informujemy również, że Twoje dane osobowe będą przetrzymywane tak długo jak będziesz aktywnym klientem naszego sklepu nie dłużej niż przez okres 6 lat licząc od końca roku, w którym dokonałeś ostatniego zakupu lub do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Twoje dane osobowe będą usunięte po zamknięciu konta użytkownika.

Dlaczego będziemy się z Tobą kontaktować?
1. Nasi upoważnieni pracownicy będą mogli używać Twoich danych osobowych w następującym celu:

 1. odpowiedzi na Twoje pytania,
 2. obsługi procesu reklamacji,
 3. zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów,
 4. odpowiedzi na pytania techniczne,
 5. bieżącej obsługi zamówienia.

2. W celach, o których mowa wyżej będziemy przetwarzać tylko dane, które nam przekażesz, m.in.

 1. adres mail,
 2. imię i nazwisko.
 3. adres,
 4. numer telefony,
 5. adres dostawy.
 6. historię zakupów,
 7. informację na temat dostawy,
 8. historię płatności
 9. całą korespondencję na dany temat.

3. Twoje dane osobowe będą przekazywane jedynie podmiotom które współpracującym z nami w celu realizacji, o których mowa wyżej.
4. Wiadomości e-mail, rozmowy telefoniczne i korespondencję będziemy przechowywać przez okres 01 roku , chyba że dane o których mowa wyżej będą nam niezbędne do zarządzania sprawami m.in. sprawami dotyczącymi reklamacji, wtedy okres przetwarzania tych danych będzie wynosił 2 (słownie: dwa) lata od końca roku, w którym Twoja reklamacja została rozpatrzona.
5. W każdym czasie masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, o których mowa wyżej, chyba że będziemy mieli prawnie usprawiedliwiony cel ich przetwarzania.

Inne przypadki wykorzystywania danych osobowych

Pamiętaj, że:

 1. Twoje dane osobowe będą udostepnienie sądom oraz innym organom administracji publicznej na każde ich żądanie,
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości.

W celach, o których mowa wyżej będziemy przetwarzać następujące dane:

 1. Numer zamówienia,
 2. Imię i nazwisko,
 3. Adres pocztowy,
 4. Kwota transakcji.
 5. Data transakcji

Twoje dane osobowe będą również przekazywane podmiotom które współpracującym z nami w celu realizacji m.in. firmom IT, które udostępniają rozwiązania do prowadzenia księgowości.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak stanowi prawo powszechnie obowiązujące.

 

Polityka Cookie

Informacje o polityce plików cookie
Niniejsza Polityka plików cookie wyjaśnia, czym są pliki cookie i jak ich używamy. Powinieneś przeczytać tę politykę, aby zrozumieć, czym są pliki cookie, w jaki sposób je wykorzystujemy, rodzaje używanych przez nas plików cookie, tj. Informacje, które zbieramy za pomocą plików cookie oraz w jaki sposób te informacje są wykorzystywane i jak kontrolować preferencje dotyczące plików cookie.

Co to są pliki cookie?
Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które służą do przechowywania małych informacji. Pliki cookie są przechowywane na Twoim urządzeniu, gdy strona internetowa jest ładowana w przeglądarce. Te pliki cookie pomagają nam zapewnić prawidłowe funkcjonowanie witryny, zwiększyć bezpieczeństwo witryny, zapewnić lepszą obsługę użytkowników oraz zrozumieć, jak działa witryna, a także analizować, co działa i gdzie wymaga poprawy.

Jak korzystamy z plików cookie?
Jak większość usług online, nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie własne i zewnętrzne pliki cookie do wielu celów. Własne pliki cookie są przede wszystkim niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny i nie gromadzą żadnych danych osobowych użytkownika.

Pliki cookie stron trzecich wykorzystywane w naszych witrynach są wykorzystywane głównie w celu zrozumienia działania witryny, interakcji z naszą witryną, zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług, dostarczania reklam, które są dla Ciebie odpowiednie, a w sumie dostarczania lepszych i ulepszonych doświadczenie użytkownika i pomóc przyspieszyć przyszłe interakcje z naszą witryną.

Z jakich rodzajów plików cookie korzystamy?
Niezbędne: Te pliki cookie są wymagane do włączenia podstawowych funkcji witryny.

Niepotrzebne: te pliki cookie pozwalają nam analizować wykorzystanie witryny, abyśmy mogli mierzyć i poprawiać wydajność, i są wykorzystywane przez firmy reklamowe do wyświetlania reklam odpowiednich dla Twoich zainteresowań.

Jak mogę kontrolować preferencje dotyczące plików cookie?
Różne przeglądarki zapewniają różne metody blokowania i usuwania plików cookie używanych przez strony internetowe. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby blokować / usuwać pliki cookie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zarządzać i usuwać pliki cookie, odwiedź www.allaboutcookies.org.

Ponadto możesz zarządzać swoją zgodą na dole tej witryny.

CookieRodzajTrwanieOpis
Niezbędne
viewed_cookie_policyNiezbędne11 miesięcy

Plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent i służy do przechowywania informacji, czy użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Nie przechowuje żadnych danych osobowych.

cookielawinfo-checkbox-necessaryNiezbędne

Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Pliki cookie służą do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Niezbędne”.

cookielawinfo-checkbox-non-necessaryNiezbędne11 miesięcy

Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Pliki cookie służą do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategoriach inne inż niezbędne.

__cfduidNiezbędne1 miesiąc

Pliki cookie powiązane z witrynami korzystającymi z CloudFlare, służące do przyspieszenia czasu wczytywania strony. Według CloudFlare służy do zastępowania wszelkich ograniczeń bezpieczeństwa na podstawie adresu IP, z którego pochodzi użytkownik. Nie zawiera żadnych danych identyfikujących użytkownika.

PHPSESSIDNiezbędnesesja

Ten plik cookie pochodzi z aplikacji PHP. Plik cookie służy do przechowywania i identyfikowania unikalnego identyfikatora sesji użytkownika w celu zarządzania sesją użytkownika w witrynie. Cookie to sesyjne pliki cookie i są usuwane po zamknięciu wszystkich okien przeglądarki.

Funkcjonalność
langFunkcjonalność

Ten plik cookie służy do przechowywania preferencji językowych użytkownika w celu wyświetlania treści w tym przechowywanym języku przy następnej wizycie użytkownika na stronie.

lidcFunkcjonalność1 dzień

Jest to plik cookie firmy Microsoft MSN, który zapewnia prawidłowe funkcjonowanie tej witryny.

Wydajność
_gaWydajność2 lata

Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do obliczania danych odwiedzających, sesji, kampanii i śledzenia wykorzystania witryny w raporcie analitycznym witryny. Pliki cookie przechowują informacje anonimowo i przypisują losowo generowany numer w celu identyfikacji unikalnych użytkowników.

_gidWydajność1 dzień

Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do przechowywania informacji o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej i pomaga w tworzeniu raportu analitycznego o tym, jak działa strona wb. Zebrane dane, w tym liczba odwiedzających, źródło, z którego pochodzą, oraz strony odwiedzane w anonimowy sposób.

_gat_UA-68445978-3Wydajność1 minuta

Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics, zgodnie z dokumentacją służy do ograniczenia liczby żądań - ograniczając gromadzenie danych w witrynach o dużym ruchu.

_hjidWydajność11 miesięcy

Ciastko Hotjar. Ten plik cookie jest ustawiany, gdy klient po raz pierwszy wyląduje na stronie ze skryptem Hotjar. Służy do przechowywania losowego identyfikatora użytkownika, unikalnego dla tej witryny w przeglądarce. Gwarantuje to, że zachowanie podczas kolejnych wizyt w tej samej witrynie zostanie przypisane do tego samego identyfikatora użytkownika.

_hjIncludedInSampleWydajność

Ten plik cookie jest powiązany z funkcjami i usługami analizy internetowej firmy Hot Jar z Malty. W unikalny sposób identyfikuje gościa podczas pojedynczej sesji przeglądarki i wskazuje, że są oni włączeni do próbki odbiorców.

Reklama
_gcl_auReklama
IDEReklama2 lata

Używany przez Google DoubleClick i przechowuje informacje o tym, jak użytkownik korzysta ze strony internetowej i innych reklam przed wejściem na stronę. Służy to do prezentowania użytkownikom trafnych reklam zgodnie z profilem użytkownika.

UserMatchHistoryReklama4 tygodnie

Ten plik cookie służy do śledzenia użytkowników, dzięki czemu można wyświetlać trafniejsze reklamy w oparciu o preferencje użytkownika.

bcookieReklama2 lata

Jest to niezależny plik cookie Microsoft MSN do udostępniania zawartości witryny za pośrednictwem mediów społecznościowych.

bscookieReklama2 lata

Używany przez serwis społecznościowy LinkedIn do śledzenia korzystania z usług osadzonych.

test_cookieReklama15 minut

Ten plik cookie jest ustawiany przez DoubleClick (który jest własnością Google) w celu ustalenia, czy przeglądarka odwiedzających witrynę obsługuje pliki cookie.

Twoje wybory dotyczące plików cookie na tej stronie

Wybierz, czy ta strona może korzystać z plików cookies innych niż niezbędne, jak opisano poniżej:
Niezbędne
Zawsze włączone

Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny. Ta kategoria obejmuje tylko pliki cookie, które zapewniają podstawowe funkcje i funkcje bezpieczeństwa witryny. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Funkcjonalność

Pliki cookie używane do rozpoznawania Ciebie i zapamiętywania Twoich preferencji lub ustawień po powrocie na naszą stronę, abyśmy mogli zapewnić Ci bardziej spersonalizowane wrażenia.

Wydajność

Pliki cookie, które mierzą, jak często odwiedzasz nasze strony i jak z nich korzystasz. Używamy tych informacji, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób nasi użytkownicy angażują się w nasze dziennikarstwo oraz aby ulepszyć nasze witryny i aplikacje, aby użytkownicy mieli lepsze wrażenia.

Reklama

Pliki cookie, które służą do gromadzenia informacji o Twojej wizycie na naszej stronie, przeglądanych treściach, podanych linkach oraz o Twojej przeglądarce, urządzeniu i adresie IP.