Klauzula informacyjna:

 1. Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest 3DGence sp. z o.o. z siedzibą
  w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265431, NIP 6330009438, REGON 271077426 o kapitale zakładowym 819.500,00 zł.
 2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie art. 6 ust 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z otrzymywaniem na wskazany podczas rejestracji adres e-mail treści Newsletter.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem wysyłki newslettera, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości jego wysyłki.
 5. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę w każdym momencie.
 4. przenoszenia danych,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. W celu realizacji praw, o których mowa w pkt 7 należy kontaktować się z Administratorem na adres e-mail [email protected]
 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Przekazane dane osobowe w postaci adresu email będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki newslettera
  i będą udostępniane podmiotom świadczącym usługi informatyczne wyłącznie w celu wysyłki newslettera. Twoje dane osobowe nie będą wysyłane do państw trzecich.
 4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Polityka prywatności

 

Przepisy ogólne

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest 3DGence sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29,
  40-085 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
  w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265431,
  NIP 6330009438, o kapitale zakładowym 819.500,00
 2. Dane gromadzone w naszej bazie danych służą tylko i wyłącznie do celów realizacji zamówienia. Za zgodą klienta mogą być wykorzystywane do celów marketingowych.
 3. Nie sprzedajemy i nie użyczamy osobom trzecim zgromadzonych danych osobowych naszych klientów. Jedynie czynimy to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.
 4. Zebrane dane przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku jednak przetwarzania danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Administrator zastosuje szczególne środki zabezpieczające, aby operacja przesyłania danych była wykonana zgodnie z obowiązującym prawem.
 5. Jedynie czynimy to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.
 6. Przez bezustannie trwający okres prac nad naszym serwisem staramy się, aby bezpieczeństwo zakupów było priorytetem. Dlatego udostępniamy jedynie pewne rozwiązania. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem.
 7. Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwaną dalej „RODO.
 8. Dane osobowe są udostępniane jedynie podmiotom w celu świadczenia naszych usług. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów, którym dane są udostępniane znajdują się w opisie każdego z procesów.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe są przez Nas przetwarzana na podstawie:
 • zawartej umowy sprzedaży
 • twojej zgody

Prawa podmiotu danych

 1. Przysługują ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych:

Masz prawo do otrzymania informacji o zakresie posiadanych przez nas danych osobowych.

 • prawo do przenoszenia danych:

Jeżeli przetwarzamy twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub zawartej z tobą umowy masz prawo do otrzymania od nas kopii swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Dane, które mogą zostać Ci przekazane to dane, które nam przekazałeś.

 • prawo do poprawiania danych:

Jeżeli mamy nieaktualne Twoje dane, niekompletne lub niepoprawne masz prawo żądać od nas poprawienia swoich danych lub możesz edytować swoje dane logując się na swoje konto.

 • prawo do usunięcia danych:

Masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych. Administrator może jednak odmówić realizacji Twojego prawa w takich przypadkach jak:

 1. złożone, a niezrealizowane zamówienie,
 2. zaległość w płatnościach,
 3. toczący się spór sądowy,
 4. zrealizowałeś u nas zakupy, a przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przetwarzania danych osobowych w celach księgowych.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z którego możesz skorzystać, jeżeli:
 1. kwestionujesz prawdziwość danych
 2. przetwarzanie jest niezgodę z prawem, ale osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu
 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw nie przesądzono, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec sprzeciwu podmiotu danych.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zasady realizacji przysługujących ci praw

 1. Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących ci praw napisz do nas na adres: lub skontaktuj się z [email protected]
 2. Pragniemy także poinformować, że mają Państwo prawo skierować skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), z siedzibą w Warszawie (00-923) przy
  Stawki 2.

 Jak wykorzystujemy Twoje dane w marketingu?

 1. W celach marketingowych przetwarzamy dane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.
 2. Treści marketingowe w szczególności: oferty, ankiety, zaproszenia oraz newsletter będą wysyłane na podany przez Ciebie adres e-mail.
 3. Przetwarzamy następujące dane osobowe:
 1. Twoje dane osobowe będą przekazywane jedynie podmiotom, które współpracują z nami w celu realizacji usług marketingowych, w tym firmom umożliwiającym dystrybucję cyfrowych materiałów marketingowych.
 2. Zapewniamy, iż Twoje dane osobowe nie będą przekazywane w celach marketingowych, nie będą sprzedawane ani nie będą wymieniane z firmami zewnętrznymi.
 3. W każdym czasie masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych udzielonej w celach marketingowej.
 4. W przypadku wycofania zgody, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych co za tym idzie nie będziemy mogli wysyłać Ci treści marketingowych i nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych.

Twoje konto w 3DGence

 1. W celu prowadzenia Twojego konta w naszym sklepie internetowym będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:
  1. adres mail,
  2. imię i nazwisko.
  3. adres,
  4. numer telefonu,
  5. firmę,
 2. Dane, o których mowa wyżej będą przetwarzane na podstawie zgody, której udzieliłeś przy zakładaniu konta.
 3. Informujemy Cię, iż w każdym czasie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wycofanie zgody równoznaczne jest z usunięciem konta z naszego sklepu internetowego.
 4. Informujemy również, że Twoje dane osobowe będą przetrzymywane tak długo jak będziesz aktywnym klientem naszego sklepu nie dłużej niż przez okres 6 lat licząc od końca roku, w którym dokonałeś ostatniego zakupu lub do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Twoje dane osobowe będą usunięte po zamknięciu konta użytkownika.

Dlaczego będziemy się z Tobą kontaktować?

 1. Nasi upoważnieni pracownicy będą mogli używać Twoich danych osobowych w następującym celu:
  1. odpowiedzi na Twoje pytania,
  2. obsługi procesu reklamacji,
  3. zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów,
  4. odpowiedzi na pytania techniczne,
  5. bieżącej obsługi zamówienia.
 2. W celach, o których mowa wyżej będziemy przetwarzać tylko dane, które nam przekażesz, m.in.
  1. adres mail,
  2. imię i nazwisko.
  3. adres,
  4. numer telefony,
  5. adres dostawy.
  6. historię zakupów,
  7. informację na temat dostawy,
  8. historię płatności
  9. całą korespondencję na dany temat.
 3. Twoje dane osobowe będą przekazywane jedynie podmiotom które współpracującym z nami w celu realizacji, o których mowa wyżej.
 4. Wiadomości e-mail, rozmowy telefoniczne i korespondencję będziemy przechowywać przez okres 01 roku , chyba że dane o których mowa wyżej będą nam niezbędne do zarządzania sprawami m.in. sprawami dotyczącymi reklamacji, wtedy okres przetwarzania tych danych będzie wynosił 2 (słownie: dwa) lata od końca roku, w którym Twoja reklamacja została rozpatrzona.
 5. W każdym czasie masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, o których mowa wyżej, chyba że będziemy mieli prawnie usprawiedliwiony cel ich przetwarzania.

Inne przypadki wykorzystywania danych osobowych

 1. Pamiętaj, że:
  1. Twoje dane osobowe będą udostepnienie sądom oraz innym organom administracji publicznej na każde ich żądanie,
  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości.
 2. W celach, o których mowa wyżej będziemy przetwarzać następujące dane:
  1. Numer zamówienia,
  2. Imię i nazwisko,
  3. Adres pocztowy,
  4. Kwota transakcji.
  5. Data transakcji
 3. Twoje dane osobowe będą również przekazywane podmiotom które współpracującym z nami w celu realizacji m.in. firmom IT, które udostępniają rozwiązania do prowadzenia księgowości.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak stanowi prawo powszechnie obowiązujące.